Search a product

Home | Company | Services | Projects | Certificates | News | Site map | Contact usYARDIMCILAR Otomotiv Ticaret ve San. Ltd. Şti. ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi sırasında uyulması gerekli usul ve esasları düzenlemek amacı ile yürürlüğe girmiştir.

Kişisel verilerinizin şirketimizce işlenmesi gerekebilmektedir. Bu nedenle kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından ne şekilde işlendiği hakkında sizlere bilgi vermek isteriz. 

a) Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında YARDIMCILAR Otomotiv Ticaret ve San. Ltd. Şti. tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında YARDIMCILAR Otomotiv Ticaret ve San. Ltd. Şti. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 

b) İşlenen Kişisel Verilerin, Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği Hakkında

Toplanması halinde kişisel verileriniz, şirketimizin ticari ve çalışma hedeflerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, çalışma koşulları politikalarının sürdürülebilmesi amacıyla, kanunların yetkilendirdikleri kurum ve özel kişilerle, iş ortaklığı yaptığımız kurum ve kişilerle, ticari bağlantılı olduğumuz kurumlarla KVKK 8. Ve 9. Maddesinde öngörülen meşru şekilde paylaşılmaktadır.

c. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar doğrultusunda her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ilgili mal ve hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Kişisel verilerini her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda genel müdürlük, çağrı merkezi, internet sitelerimiz, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla edinilebilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (a) ve (b) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, bugüne kadar şirketimize bağlı işyerlerinizden açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz formlar, internet sitelerimize giriş yaparken, bizimle iletişime geçerken açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz formlar ile de toplanmakta olup, bu şekilde de toplanmaya devam edilecektir.  

d. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinden Doğan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınız aşağıda açıklanmaktadır.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için şirketimize yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu adresimize gönderebilirsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular 30 günü geçmemek kaydıyla en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

e. Şirketimiz İletişim Bilgisi Hakkında

Yukarıda sayılı haklarını kullanmak isteyen ilgililer <formundan> veya yardimcilarotomotiv@hs01.kep.tr kep adresimize yazılı müracaatta bulunabilirler.

 Fren test, Fren test cihazı, araç test cihazı, Boşluk test, Far ayar cihazı, Gaz analiz cihazı, Araç muayene cihazları, oto expertiz, Bilgisayarlı yağlama sistemleri, Klima gaz dolum cihazı, Araç arıza tespit cihazı, Mekanik lift, hidrolik lift, Makas lift, Ön düzen lifti, Gömme lift, kriko, kanal krikosu, şanzıman krikosu, araç kaldırma, Lastik sökme takma makinesi, Balans makinesi, Rot ayar cihazı, Ön düzen ayar cihazı, Egzoz tahliye sistemleri, El aletleri, Fren servis ekipmanları, Kompresörler, Vidalı kompresör, Pistonlu kompresör, Kaporta ekipmanları, Çektirme kuleleri, kaporta düzeltme ekipmanları, Kaynak makineleri, kaynak ekipmanları, Lastik servis ekipmanları, Parça yıkama ekipmanları, Hidrolik presler, Boya kabinleri, boya ekipmanları, Boua tabanacaları, Üre ekipmanları, Gres pompaları, yağ pompaları, Hortum makaraları, Atık yağ toplama ekipmanları, Amortisör test, Yanal kayma, Hız test, Dinanometre, Akü bakım ekipmanları